Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Definice pojmů
Pronajímatel, Provozovatel – právnická osoba zprostředkující službu vypůjčení předmětu Spešl s.r.o., C 282789 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 06517081

Nájemce, Uživatel – Osoba jež převezme předmět k zapůjčení a podepíše předávací protokol.

Datum počátku – je datum, které specifikuje počátek výpůjčky předmětu, tedy datum k jemuž je předán předmět do vypůjčení a podepsán předávací protokol.

Předpokládané datum konce – je datum, ke kterému se zavazuje Nájemce zapůjčený předmět specifikovaný v předávacím protokolu Pronajímateli vrátit. O této skutečnosti mu bude vydáno potvrzení. Datum může být posunuto, ovšem pouze po potvrzení a souhlasu ze strany Pronajímatele.

Předmět – je zapůjčená movitá věc Pronajímatelem Nájemci.

Práva a povinnosti Nájemce

Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu jako řádný hospodář a to pouze k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, který není v rozporu s návodem výrobce. Nájemce je povinen platit nájemné dle ceníku zveřejněného na pujcovna-praha-vychod.cz.

Nájemce nemůže bez předchozího souhlasu Pronajímatele provést změnu či úpravu Předmětu nájmu. Provede-li Nájemce změnu Předmětu nájmu bez souhlasu Pronajímatele, uvede Předmět nájmu do původního stavu. Jakékoliv modifikace, záměny funkčních částí či dílů bez souhlasu Pronajímatele se považují za vážné porušení této smlouvy a budou posuzovány stejně, jako by byl předmět poškozen. Pronajímatel si však vyhrazuje právo modifikace a opravy Nájemci po vzájemném souhlasu po předchozím upozornění povolit, kdy žádné sankce uplatňovány nebudou.

Nájemce je povinen na vlastní náklady provádět běžnou údržbu Předmětu, vč. jeho mazání, pokud to vyžaduje Předmět ke své běžné činnosti. Běžná údržba se provádí dle doporučení výrobce Předmětu nájmu.

Nájemce je povinen zvážit úroveň svých zkušeností a znalostí ve vztahu k zapůjčenému Předmětu, dbát své osobní bezpečnosti a zamezit újmě na zdraví sobě i jiným osobám. Pokud není Nájemce schopen Předmět bezpečně používat, je povinen vyžádat si potřebné informace od Pronajímatele a nesmí Předmět použít. Veškerá rizika a zodpovědnost plynoucí z používání Předmětu přecházejí převzetím na Nájemce.

Nájemní smlouva se uzavírá vždy na určité období, které je vymezeno na předávacím protokolu v kolonce Datum počátku, Předpokládané datum konce. Pronajímatel je povinen předvést Nájemci Předmět v chodu a umožnit rozumné podmínky k tomu, aby se Nájemce mohl ujistit, že Předmět je funkční, nepoškozený a kompletní. Nájemce je povinen se ujistit o funkčnosti, nepoškozenosti a kompletnosti a toto stvrdí svým podpisem v předávacím protokolu. V případě, že má Nájemce jakékoliv připomínky, Pronajímatel je povinen tyto zanést do protokolu a Nájemce nemá povinnost ručit jakýmkoliv způsobem za takto definované vady.

Nájemce je povinen používat Předmět v souladu s návodem výrobce tak, jak je uvedeno na internetových stránkách www.pujcovna-vychod.cz, s řádnou péčí. V případě, že se na Předmětu objeví jakékoliv známky poškození nebo poruchy, je nutné přestat předmět používat a kontaktovat Pronajímatele. Nájemce musí kontaktovat Pronajímatele také v okamžiku, kdy si není jistý, jakým způsobem Předmět používat. Vzniklé situace budou řešeny dohodou – primárně mohou být řešeny přiměřeným způsobem náhradní pronájemní dobou, snížením sazby a pod.

V případě vrácení znečištěného Předmětu Nájemcem, má Pronajímatel právo požadovat po Nájemci paušální úhradu nákladu na čištění ve výši 200 CZK vč. DPH.

Předpokládané datum konce muže být změněno pouze na základě souhlasu Pronajímatele. Nájemce jej muže získat i telefonicky. Nájemce se zavazuje dodržet odsouhlasené Předpokládané Datum konce a k tomuto datu nejpozději navrátit Předmět Pronajímateli. V případě, že Předmět vrácen nebude, bude k tíži Nájemce hrazeno Pronajímateli penále ve výši dvacetinásobku aktuální denní sazby za pronájem Předmětu za každý den následující po Datu konce výpůjčky. Smluvní strany se zavazují, že vzniklá pohledávka bude primárně hrazena Pronajímateli z kauce složené Nájemcem. Tímto však nezanikají další pohledávky vůči Pronajímateli, které není možno po vyčerpání kauce splatit. Pokud vzniklý dluh přesáhne výši kauce, sjednává se navíc smluvní pokuta ve výši 10 000 CZK, kterou je povinen uhradit Nájemce Pronajímateli. K tíži nájemce budou uplatňovány také veškeré vynaložené náklady na případné vymáhání nesplacených pohledávek.

Práva a povinnosti Pronajímatele

Pronajímatel má právo požadovat po Nájemci předložení dvou platných dokladu totožnosti obsahujících fotografii. Pokud Nájemce doklady nepředloží, Pronajímatel má právo odmítnou s Nájemcem jednat.

Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy Smluvní strany věděly a která nebrání užívání Předmětu nájmu. Pokud má Předmět vady nebránící výpůjčce, Pronajímatel zaznamená všechny vady do předávacího protokolu po odsouhlasení Nájemcem. K jejich existenci nebude přihlíženo při vrácení zařízení a Nájemce za ně nemůže být jakkoliv sankcionován.

Povinnost k náhradě škody způsobené Pronajímatelem Nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk Pronajímatel nenahrazuje. Nájemce přijímá toto riziko jen a pouze na sebe. Skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému.

Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby a to v případech kdy je zjevné, že nemusí dojít k plnění za služby, může být Předmět výpůjčky poškozen či by došlo k jiné újmě.

Kauce

Nájemce skládá při zapůjčení Předmětu finanční kauci a to vždy v hotovosti, v měně CZK a ve výši dle dohody mezi Smluvními stranami. Kauce se sjednává jako vratná, bezúročná. Kauce je vrácena v plné výši Nájemci v okamžiku vrácení Předmětu zápůjčky Pronajímateli a to za předpokladu splnění podmínek definovaných tímto dokumentem.

Výplata vratné kauce muže být pozdržena Pronajímatelem v případě, že Nájemce nevrátí Předmět kompletní, bez poškození, Předmět byl nadmíru opotřeben. V těchto případech bude Nájemci kauce vrácena Pronajímatelem po uhrazení nákladu na opravu nebo koupi předmětu stejných vlastností Nájemcem Pronajímateli.

Smluvní strany se zavazují vzniklé komplikace řešit smírčím způsobem primárně dohodou. Pokud to okolnosti přiměřeně umožňují, přímo v okamžiku vrácení Předmětu.

Nakládání s osobními údaji

V souladu s GDPR a českým právním řádem se zavazuje Pronajímatel uchovávat osobní údaje Nájemce pouze po dobu nezbytně nutnou a zabezpečeným způsobem. Jako doba nezbytně nutná se považuje období mezi Datem počátku a okamžikem vrácení funkčního a kompletního Předmětu, případně se tato doba prodlužuje do okamžiku vyřešení všech pohledávek zúčastněných stran.

Nakládání s osobními informacemi se řídí definicí zveřejněnou na webu provozovatele www.spesl.cz, není li ve specifických případech uvedeno na webu pujcovna-praha-vychod.cz jinak.